مشاهده همه 15 نتیجه

تاپ ویسا

75,000 تومان
نخ و ویسکوز وارداتی نرم و لطیف و راحت کشسانی دارد حدود۱۵سانت ۳۶ قد۱۰۰ دورسینه۹۰ ۳۸ قد۶۲ دورسینه۹۴ ۴۰ قد۶۴ دورسینه۱۰۰ ۴۲ قد۶۵ دورسینه۱۰۴ ۴۶ قد۶۷ دورسینه۱۱۶

شلوار انسي

255,000 تومان
جين كاغذي باكيفيت كمركش/جيب دارد قدحدود100 فاق30 دوركمر باكشساني و بدون كشساني قيد شده ٤٠/دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٦ دورران٦٠ عزض دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر ٦٠-٨٨ دورباسن١١٠ دورران٦٢ عرض دمپا٢٨ ٤٤/دوركمر٦٤-٩٠ دورباسن١١٢ دورران٦٤ عرض دمپا٢٨ ٤٦/دوركمر٦٦-٩٦ دورباسن١١٤ دورران٦٦ عزض دمپا٢٨ ٤٨/دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٨ عرض دمپا28 50/دورکمر75تا105 دورباسن124 دورران70 عرض دمپا29

شلوار تايرا

235,000 تومان
كتان لينن كمركش/پارچه بدون كشساني دوركمر با كشساني نوشته شده ⚜️سایز ۳۸ قد ۱۰۵ دور کمر ۸۰ دور باسن ۹۲ دور ران ۵۸ ⚜️سایز ۴۰ قد ۱۰۵ دور کمر ۸۸ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۵۸ ⚜️سایز ۴۲ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۲ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۶۰ ⚜️سایز ۴۴ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۴ دور باسن ۱۱۲ دور ران ٦٤ ⚜️سایز ۴۶ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۶ دور باسن ۱۱۴ دور ران ٦٦ ⚜️سایز ۴۸ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۸ دور باسن ۱۲۰ دور ران ۶۸

شلوار تايسون

275,000 تومان
جين دمپاگشاد مشكي كشساني خيلي كم ٤٢/قد١٠٠ فاق٢٨ دوركمر٨٤ دورباسن١٠٤ دورران٥٦ عرض دمپا٢٨ ٤٤/قد١٠٠ فاق٢٨ دوركمر٨٨ دورباسن١٠٨ دورران٥٨ عرض دمپا٢٩ ٤٦/قد١٠٠ فاق٢٩ دوركمر٩٢ دورباسن١١٠ دورران٦٠ عرض دمپا٣٠ ٤٨/قد١٠٠ فاق٢٩ دوركمر٩٨ دورباسن١١٤ دورران٦٤ عرض دمپا٣١

شلوار دامين آبي

168,000 تومان
كرپ مازراتي گرم بالا تكرنگ/بدون كشساني/قواره كمي كوچك قد٩٠،فاق٢٥ ٣٦/دوركمر٦٨ دورباسن٨٢ دورران٤٦ ٣٨/دوركمر٧٠ دورباسن٨٦ دورران٤٨ ٤٠/دوركمر٧٦ دورباسن٩٠ دورران٥٠ ٤٢/دوركمر٧٨ دورباسن٩٢ دورران٥٢ ٤٤/دوركمر٨٠ دورباسن٩٤ دوروان٥٤ ٤٦دوركمر٨٤ دورباسن٩٦ دورران٥٦ ٤٨/دوركمر٩٢ دورباسن١٠٤ دورران٦٠ ٥٠/دوركمر١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٢

شلوار دامين قرمز

168,000 تومان
كرپ مازراتي راسته/جلوكمربندي/دمپاچاكدار قرمز مايل به زرشكي ٣٨/قد٩٠ فاق٢٧ دوركمر٧٦ دورباسن٩٠ دورران٥٤ ٤٠/قد٩٠ فاق٢٧ دوركمر٨٠ دورباسن٩٥ دورران٥٥ ٤٤/بد٩٠ فاق٢٧ دوركمر٨٨ دورباسن١٠٠ دورران٥٦ ٤٦/قد٩٠ فاق٢٧ دوركمر٩٢ دورباسن١٠٥ دورران٦٠

شلوار دانيس

255,000 تومان
  قد ١٠٣، فاق٣٢ جين كاغذي پنبه باكيفيت كمركش/جيب دارد دوركمر باكشساني و بدون كشساني قيد شده ٤٠/دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٦ دورران٦٠ عزض دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر ٦٠-٨٨ دورباسن١١٠ دورران٦٢ عرض دمپا٢٨ ٤٤/دوركمر٦٤-٩٠ دورباسن١١٢ دورران٦٤ عرض دمپا٢٨ ٤٦/دوركمر٦٦-٩٦ دورباسن١١٤ دورران٦٦ عزض دمپا٢٨ ٤٨/دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٢٠ دورران٦٨ عرض دمپا٢٨ ٥٠/دورکمر75تا105 دورباسن124 دورران70 عرض دمپا٣٩ اندازه ها ممكنه ٢-٣سانت خطا داشته باشن

شلوار گشاد كيابي

298,000 تومان
جين باكيفيت نازك نيست/كشساني ندارد  راسته گشاد/برند kiabi ⚜️سایز ۳۶ قد ۹۰ دور کمر ۷۶ دور باسن ۹۲ دور ران ۵۴ ⚜️سایز ۳۸ قد ۹۰ دور کمر ۷۸ دور باسن ۹۴ دور ران ۵۴ ⚜️سایز ۴۰ قد ۹۰ دور کمر ۸۰ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۵۴ ⚜️سایز ۴۲ قد ۹۰ دور کمر ۸۴ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۶۰ ⚜️سایز ۴۴ قد ۹۰ دور کمر ۹۰ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۶۴ ⚜️سایز ۴۶ قد ۹۰ دور کمر ۹۴ دور باسن ۱۱۶ دور ران ۶۴

شلوار لينن بگ

235,000 تومان
لينن كيفيت بالا كمركش//مدل بگ قد٩٥ فاق٣٠ رنگ زيتوني قدحدود٩٢ سايزبندي دوركمر باكشساني و بدون كشساني نوشته شده ٤٠/ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٨ دورران٦٠ دمپا٢٨ ٤٢/دوركمر٧٠-٩٥ دورباسن١١٢ دورران٦٤ دمپا٢٩ ٤٤/دوركمر٧٢-١٠٠ دورباسن١١٥ دورران٦٦ دمپا٢٩ ٤٦/دوركمر٧٦-١١٠ دورباسن١٢٠ دورران٧٠ دمپا٣٠ ٤٨/دوركمر٨٠-١١٥ دورباسن١٢٥ دورران٧٣ دمپا٣٠ ٥٠/دوركمر٨٤-١١٨ دورباسن١٢٨ دورران٧٤ عرض دمپا٣٠ ممكنه سانتها تا٣سانت خطا داشته باشن  

شلوار لیوسا

178,000 تومان
کرپ بوگاتی مام فیت فاق بلند قد۹۷تا۱۰۰ و فاق۳۸  عرض دمپا۳۰تا۳۴ ۳۶ دورکمر۶۸ دورباسن۹۴ دورران۴۸ ۳۸ دورکمر۷۰ دورباسن۹۶ دورران۵۰ ۴۰ دورکمر۷۴ دورباسن۹۸ دورران۵۲ ۴۲ دورکمر۷۶ دورباسن۱۰۰ دورران۵۴ ۴۴ دورکمر۷۸ دورباسن۱۰۴ دورران۵۴ ۴۶ دورکمر۸۰ دورباسن۱۱۰ دورران۵۶  

شلوارك لامين

98,000 تومان
جين وارداتي كشساني كمي دارد تكرنگ ذغالي خيلي تيره مايل به مشكي ٤٤ قد٣٥ فاق٣٠ دوركمر٨٤ دورباسن١٠٤ ٤٦ قد٣٨ فاق٣٠ دوركمر٨٨ دورباسن١١٠ ٤٨ قد٤٠ فاق٣٣ دوركمر٩٤ دورباسن١١٤ ٥٠ قد٤٣ فاق٣٥ دوركمر٩٨ دورباسن١٢٢

شلوارک جین ساده

98,000 تومان
لی وارداتی  باکیفیت بدون کشسانی و تکرنگ  سایز ۴۴ قدشلوارک۳۵،قدفاق۲۵،دورکمر۸۶ و دورباسن۱۰۵ سایز۴۶ قد۳۷،فاق۳۱،دورکمر۸۸،دورباسن۱۱۰ سایز۴۸ قد۴۱،فاق۳۴،دورکمر۹۶،دورباسن۱۱۶ سایز۵۰ قد۴۳،فاق۳۵،دورکمر۱۰۰،دورباسن۱۲۵

شلوارک طرحدار

98,000 تومان
جین وارداتی یک لایه تور قسمت جلو از بالا دوخت شده قد ۴۲ و قدفاق۳۰ سایزبندی ۴۴/دورکمر۸۶ و دورباسن۱۱۸ ۴۶/دورکمر۹۲ و دورباسن۱۲۰ ۴۸/دورکمر ۹۶ و دورباسن۱۲۲ ۵۰/دورکمر۱۰۰ و دورباسن۱۲۸ (6xl)۵۲/دورکمر۱۰۴ و دورباسن۱۳۰

کت الوا

198,000 تومان
پارچه کرپ نخی آستردار قواره آزاد هر سایز به یک تا دوسایز بزرگتر هم میخوره ۳۴/قد۶۲ دورسینه۸۸ و دوربازو۳۰ ۳۶/قد۶۴ دورسینه۹۲ و دوربازو۳۲ ۳۸/قد۶۶ دورسینه۹۴ و دوربازو۳۴ ۴۰/قد۶۷ دورسینه۹۶ و دوربازو۳۴ ۴۲/قد۷۰ دورسینه۹۸ و دوربازو۳۴ ۴۴/قد۷۰ دورسینه۱۰۲و دوربازو۳۶ ۴۶/قد۷۲ دورسینه۱۰۵ و دوربازو۳۶ ۴۸/قد۷۴دورسینه۱۱۲ و دوربازو۳۸ ۵۰/قد۷۴ دورسینه۱۲۰ و دوربازو۴۰ قدپشت حدود۵سانت کوتاهتر

کت رونا

275,000 تومان
پارچه کرپ نخی آستردار کیفیت عالی قواره تقریبا آزاد قدآستین حدود۶۱ بهاره_پاییزه ۴۶/قد۷۱ دورسینه۱۱۵ و دوربازو۴۰ ۴۸/قد۷۲ دورسینه۱۲۰ و دوربازو۴۰ ۵۰/قد۷۴ دورسینه۱۲۵ و دوربازو۴۰ ۵۲/قد۷۴ دورسینه۱۲۸ و دوربازو۴۲ ۵۴/قد۷۵ دورسینه۱۳۵ و دوربازو۴۲ ۵۶/قد۷۶ دورسینه۱۴۰ و دوربازو۴۲