بلوز آلوا

120,000 تومان
نخ لنين وارداتي باكيفيت/بدون كشساني جلوي يقه تا ميخوره تك سايز مناسب ٣٦،٣٨ نهايتا ٤٠ قدجلو٥٩ قدپشت٦٤ آستين٣٣ سرشانه١٠/٥ دورسينه٩٦ دورشكم١٠٠ دوربازو٣٨  

بلوز بلاش

125,000 تومان
حرير باكيفيت قسمت شكم يقه و بازو كش ميخوره قد استين حدود ٢٩ اسمال/قد٥٣ دورسينه١٠٠ دوربازوباكشساني٤٠ دورشكم باكشساني١٠٠ مديوم/قد٥٥ دورسينه١١٠ دوربازوباكشساني٤٢ دورشكم باكشساني١١٠ لارج/قد٥٧ دورسينه١١٥ دوربازوباكشساني٤٤ دورشكم باكشساني١١٥

بلوز تور

98,000 تومان
تور نرم و لطيف  فقط قسمت سينه بدن نما نيست/پشت بلوز زيپ ميخوره كشساني نداره مديوم مناسب سايز٣٨ قد٤٦ استين٦٠ سرشانه٨ دورسينه٩٦ دوربازو٢٨ لارج مناسب سايز ٤٠ قد٤٨ استين٦٠ سرشانه٩ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٠ ايكس لارج مناسب سايز ٤٢ قد٤٩ استين٦٠ سرشانه١٠ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٢

بلوز داماي

98,000 تومان
كرپ پفكي نرم/بدون كشساني/دوربازو كش ميخوره پشت بلوز تا نيمه زيپ ميخوره تك سايز مناسب ٣٤،٣٦ گاها٣٨ قد٥٥ دورسينه٨٦ دوربازوحدود٣٢

بلوز ناژو

165,000 تومان
نخ لنين وارداتي باكيفيت/كشساني ندارد/جيب بغل دارد قواره دار/هر سايز مناسب يك تا دو سايز بزرگتر اسمال قد ۶۸ دور سینه ۱۱۲ دور بازو ۴۴ مدیوم قد ۷۰ دور سینه ۱۲۰ دور بازو ۴۴ لارج قد ۷۲ دور سینه ۱۲۴ دور بازو ۴۶ ایکس لارج قد ۷۴ دور سینه ۱۲۸ دور بازو ۴۶

پيراهن dickies

220,000 تومان
نخ لطيف تكرنگ سفيد برند Dickies ⚜️سایز لارج قد ۷۷ دور سینه ۱۱۲ دور بازو ۴۰ قد آستین ۶۱ ⚜️سایز ایکس لارج قد ۸۰ دور سینه ۱۱۶ دور بازو ۴۲ قد آستین ۶۲ ⚜️سایز ۲ ایکس لارج قد 80 دور سینه 124 دور بازو 44 قد آستین 65

پيراهن آستين كوتاه

178,000 تومان
نخ داكرون ترك پيران مردانه/كشساني ندارد اسمال قد 70 دور سینه 96 دور بازو 38 قد آستین 25 عرش شانه 15 ⚜️مدیوم قد 71 دور سینه 100 دور بازو 40 قد آستین 26 عرض شانه 16 ⚜️لارج قد 72 دور سینه 104 دور بازو 40 قد آستین 26 عرض شانه 16 ⚜️ایکس لارج قد 74 دور سینه 108 دور بازو 44 قد آستین 26 عرض شانه 17 ⚜️دو ایکس لارج قد 75 دور سینه 114 دور بازو 44 قد آستین 27 عرض شانه 19

پيراهن ايواز

185,000 تومان
كتان پلي استر كاغذي پيراهن مردانه/كشساني ندارد سرمه اي تيره/سرمه اي/ابي تيره ⚜️سایز اسمال قد ۷۰ دور سینه ۹۴ دور بازو ۳۸ ⚜️سایز مدیوم قد ۷۲ دور سینه ۹۸ دور بازو ۳۸ ⚜️سایز ایکس لارج قد ۷۴ دور سینه ۱۱۰ دور بازو ۴۰ ⚜️سایز دو ایکس لارج قد ۷۶ دور سینه ۱۱۴ دور بازو ۴۲

تونيك كاپرا

198,000 تومان
كرپ نخ وارداتي كشساني ندارد قواره كوچك باتوجه به اندازه ها ترجيحا يك يا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد شيري(نباتي)/گلبهي پررنگ(مرجاني) s/ قد٧٥ آستين٥١ سرشانه١٢ دورسينه٩٠ دوربازو٣٢ m/قد٧٥ آستين٥١ سرشانه١٢ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ L/قد٧٨ آستين٥٢ سرشانه١٣ دورسينه٩٨ دوربازو٣٤ xl/قد٨٠ آستين٥٣ سرشانه١٣ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٦

تونيك لدوريس

198,000 تومان
نخي وارداتي باكيفيت/بدون كشساني/تكرنگ قواره كمي آزاد/دكمه تا نيمه دورباسن تقريبا مساوي دورسينه قدجلو حدودا ٤سانت كوتاهتر از قد قيد شده هست مديوم قد٧٠ آستين٥٩ سرشانه١٢.٥ دورسينه٩٦ دوربازو٣٢ لارج قد٧٤ آستين٦١ سرشانه١٣ دورسينه١٠٦دوربازو٣٤ ايكس لارج قد٧٥ آستين٦١ سرشانه١٣.٥ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٤ دوايكس لارج قد٧٧ آستين٦٣ سرشانه١٤ دورسينه١١٤ دوربازو٣٦  

تيشرت جانت

115,000 تومان
نخ لنين وارداتي كشساني ندارد اسمال مناسب سايز ٣٦-٣٨ قد٥٥ دورسينه٩٥ حلقه استين١٧ مديوم مناسب سايز٣٨-٤٠ قد٥٥ دورسينه١٠٠ حلقه استين١٧ چهارايكس مناسب سايز٤٤-٤٦ قد٦٠ دورسينه١١٥ حلقه استين١٩ پنج ايكس مناسب سايز ٤٦-٤٨ قد٦٠ دورسينه١٢٠ حلقه استين٢٠

شوميز cat

198,000 تومان
نخي وارداتي قواره ازاد مدل سايز٣٨ هست و xl پوشيده اسمال/مناسب ٣٦تا٤٠ قد٦٥ آستين٥٣ سرشانه١٦ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤  دورباسن١٠٦ مديوم/مناسب ٣٨تا٤٢ قد٦٧ آستين٥٥ سرشانه١٧.٥ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٨ دورباسن١٠٨ لارج/مناسب ٤٠تا٤٤ قد٧٠ آستين٥٦ سرشانه١٨.٥ دورسينه١١٤ دوربازو٤٠ دورباسن١١٦ ايكس لارج/مناسب ٤٢تا٤٦ قد٧٢ آستين٥٦ سرشانه١٩ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٢ دورباسن١٢٢ دوايكس لارج/مناسب ٤٤تا٤٨ قد٧٤ آستين٥٧ سرشانه١٩.٥ دورسينه١٢٣ دوربازو٤٤ دورباسن١٢٤ سه ايكس/مناسب ٤٦تا٥٠ قد٧٥ آستين٥٩ سرشانه٢٠.٥ دورسينه١٢٤ دوربازو٤٦ دورباسن١٢٥

شوميز آدريا

120,000 تومان
شومیز آدریا ۱۲۰ تومان نخی وارداتی گلدوزی اسلاید دو s,m اسلاید سه s اسلاید چهار m قواره استاندارد سایزS قد۶۳ آستین۵۷ سرشانه۱۱ دورسینه۹۲ دوربازو۳۰ سایزM قد۶۴ آستین۵۸ سرشانه۱۲ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲

شوميز آنابل

125,000 تومان
كرپ نخي وارداتي كشساني ندارد اسمال/قد٦٠ آستين٣٥ دورسينه٩٠ دوربازو٢٨ مديوم/قد٦٠ آستين٣٥ دورسينه٩٢ دوربازو٣٠ لارج/قد٦٠ آستين٣٥ دورسينه٩٨ دوربازو٣٠ دوايكس/قد٦٢ آستين٣٩ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٢

شوميز آناشيد

168,000 تومان
كرپ حرير وارداتي بدون كشساني/قواره فيت اسمال قد ۶۰ دو سینه ۸۸ دور بازو ۳۶ مدیوم قد ۶۲ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۸ لارج قد ۶۴ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۰  

شوميز آنسه

145,000 تومان
کرپ نخ وارداتی کیفیت عالی قواره استاندارد و فیت/بدون کشسانی/دکمه مخفی سایزS قد۶۰ آستین۵۵ سرشانه۱۰.۵ دورسینه۸۶ دوربازو۳۰ سایزM  قد۶۲ آستین۵۸ سرشانه۱۱.۵ دورسینه۹۴ دوربازو۳۲ سایزL قد۶۴ آستین۵۹ سرشانه۱۲.۵ دورسینه۹۶ دوربازو۳۲  قدپشت حدود ۲سانت بلندتره*

شوميز آنلي

175,000 تومان
ساتن گرم بالاي وارداتي برند shein تكرنگ صورتي/جلوبسته/كشساني ندارد مديوم/مناسب ٣٨-٤٠ قد٦٠ سرشانه١١ استين٦٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٤ لارج/مناسب ٤٠-٤٢ قد٦٠ سرشانه١٢ آستين٦٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٦ دوايكس لارج/مناسب ٤٤-٤٦ قد٧٠ سرشانه١٣ آستين٦٠ دورسينه١٢٢ دوربازو٤٢  

شوميز آوان

168,000 تومان
كرپ حرير وارداتي بدون كشساني/قواره فيت گلبهي روشن،سفيد،قرمز اسمال قد ۶۰ دو سینه ۸۸ دور بازو ۳۶ مدیوم قد ۶۲ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۳۸ لارج قد ۶۴ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۰

شوميز استيكردار

175,000 تومان

نخي وارداتي استيكردار

كشساني ندارد

مديوم/قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١١ دورسينه و باسن٩٤ دوربازو٣٢

لارج/قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١١/٥ دورسينه و باسن ٩٦ دوربازو٣٢

ايكس لارج/قد٧٢ استين٦٢ سرشانه١٢ دورسينه و باسن١٠٠ دوربازو٣٤

شوميز الانزا

198,000 تومان
لینن وارداتي كيفيت عالي/كشساني ندارد استايل مردانه برند CERRUTI ⚜️اسمال قد ۶۱ دور سینه ۸۶ دور بازو ۳۴ ⚜️مدیوم قد ۶۳ دور سینه ۹۰ دور بازو ۳۶ ⚜️ لارج قد ۶۴ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۴۰ ⚜️ایکس لارج قد ۶۷ دور سینه ۱۰۴ دور بازو ۴۴