نمایش 1–20 از 28 نتیجه

پيراهن آنجلا

145,000 تومان
كرپ وارداتي برند shein راحت و خنك/قواره دار مهم١/كرم 3xl و اجريxl بدون بند كمر هستن و قيمتشو تخفيف خورده مهم٢/رنگ سبز پايينش دامني نيست و شلواركيه كمر پيراهن قابل جمع شدن با بند xl/قد٩٥ دورسينه و كمر١١٠ 2xl/قد٩٧ دورسينه و كمر ١٢٠ 3xl/قد٩٨ دورسينه و كمر١٢٥ 4xl/قد١٠١ دورسينه و كمر ١٣٠

تاپ شايلي

128,000 تومان

كرپ لطيف و سبك

كشساني ندارد/قواره بزرگ

2xl/قد٧٠ دورسينه١٣٠

3xl/قد٧٠ دورسينه١٣٨

4xl/قد٧٠ دورسينه١٥٠

تاپ كژال

145,000 تومان
لينن لطيف و دانتل كشساني ندارد اسمال قد٦٠ دورسينه٨٥ لارج قد٦٠ دورسينه٩٢ ايكس قد٦٣ دورسينه٩٦ سه ايكس قد٦٣ دورسينه١٠٠

دامن مكنزي

178,000 تومان
جين وارداتي   يك درجه روشنتر از عكس سايه ها محوتر از عكس s قد٦٧ دوركمر٧٢ دورباسن٩٨ m قد٦٨ دوركمر٧٦ دورباسن١٠٠ L قد٦٨ دوركمر٨٠ دورباسن١٠٤ Xl قد٦٩ دوركمر٨٦ دورباسن١١٠ 2xl قد٧٠ دوركمر٩٤ دورباسن١١٨ 3xl قد٧٠ دوركمر١٠٠ دورباسن١٢٠

ست آنابلا

185,000 تومان
تاپ كرپ بدون كشساني دامن ساتن با استر شلواركي براق نيست خردلی اینکار ممکنه تاپش سایه زرد گرفته باشه و تخفیف خورده پشت كمر دامن كشي هست m/قدتاپ٥٥ دورسينه٩٢ قددامن٤٩ دوركمر٦٨-٩٠ دورباسن١٤٠ L/قدتاپ٥٥ دورسينه٩٤ قددامن٤٩ دوركمر٧٠-٩٤ دورباسن١٤٥ xl/قدتاپ٥٧ دورسينه٩٨ قددامن٤٩ دوركمر٧٠-١٠٠ دورباسن١٥٠ xxl/قدتاپ٥٨ دورسينه١٠٢ قددامن٥٠ دوركمر٧٠-١٠٢ دورباسن١٥٠ xxxl/قدتاپ٦٠ دورسينه١٠٦ قددامن٥٠ دوركمر٧٢-١٠٢ دورباسن١٥٠

شرت قواده دار love

32,000 تومان
شورت کبریتی only love & honey   وارداتی /با کیفیت سایز xl دور شکم ۶۶فاق  ۲۷ سایز xxl دور شکم ۷۲ فاق ۲۸ سایز xxxl دور شکم ۷۶ فاق ۳۰ حدود ۲۰،۲۵ سانتیمتر کشسانی دارد قواره استاندارد مناسب سایز و یک سایز کوچکتر

شرت جودي

نخي كبريتي قواره دار فاق بلند  xl فاق٣٠ عرض٣٠ باكشساني٤٥ 3xl فاق٣٣ عرض٣٥ باكشساني٥٠

شرت سایز بزرگ‌ DIE RRO

35,000 تومان
اول اینکه این یه کار سایز بززززرگه با فاق بلند شورت قواره دار وارداتی فاق بلند 3x: دور شکم ۷۵ فاق۳۱ ً‌4x: دور شکم ۸۰ فاق۳۲ 5x:دور شکم ۸۵ فاق ۳۵ اندازها بدون کشسان است حدود ۲۵ سانت کشسانی دارد رنگ‌های موجود 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 🟥 آبی:فقط ۳ایکس 🟥سفید :فقط ۴ایکس 🟥سرخابی :۳ایکس و ۴ایکس 🟥کرم:۴ایکس و ۵ ایکس 🟥بنفش :۳ایکس و ۵ایکس 🟥سرمه ای :فقط ۴ایکس 🟥مشکی:۳ایکس و ۵ایکس 🟥صورتی :فقط ۵ایکس

شرت نارين

45,000 تومان
نخي باكيفيت برند نارين قواره دار سايزبزرگ 3xl مناسب سايز ٤٦تا٥٠ فاق٣٢ عرض٣٩ باكشساني٤٩ 4xl مناسب سايز ٤٨تا٥٢ فاق٣٣ عرض٤١ باكشساني٥١

شوميز cat

198,000 تومان
نخي وارداتي قواره ازاد مدل سايز٣٨ هست و xl پوشيده اسمال/مناسب ٣٦تا٤٠ قد٦٥ آستين٥٣ سرشانه١٦ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤  دورباسن١٠٦ مديوم/مناسب ٣٨تا٤٢ قد٦٧ آستين٥٥ سرشانه١٧.٥ دورسينه١٠٦ دوربازو٣٨ دورباسن١٠٨ لارج/مناسب ٤٠تا٤٤ قد٧٠ آستين٥٦ سرشانه١٨.٥ دورسينه١١٤ دوربازو٤٠ دورباسن١١٦ ايكس لارج/مناسب ٤٢تا٤٦ قد٧٢ آستين٥٦ سرشانه١٩ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٢ دورباسن١٢٢ دوايكس لارج/مناسب ٤٤تا٤٨ قد٧٤ آستين٥٧ سرشانه١٩.٥ دورسينه١٢٣ دوربازو٤٤ دورباسن١٢٤ سه ايكس/مناسب ٤٦تا٥٠ قد٧٥ آستين٥٩ سرشانه٢٠.٥ دورسينه١٢٤ دوربازو٤٦ دورباسن١٢٥

شوميز ايكا

120,000 تومان
نخي وارداتي كشساني ندارد/قواره فيت ترجيحا يك تا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد مديوم/قد٥٧ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ سرشانه١١ لارج/قد٥٧ دورسينه٩٤ دوربازو٣٢ سرشانه١٢ ايكس لارج/قد٦٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٤ سرشانه١٣ دوايكس لارج/قد٦٠ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ سرشانه١٤ سه ايكس/قد٦٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤ سرشانه١٥

شوميز بابونه

نخ لنين وارداتي

كشساني ندارد/خنك و باكيفيت قواره دار/هر سايز به يك تا دوسايز بزرگتر هم ميخوره مدل استين گشاده و قابل دوبل شدن عرض آستين حدود ١٧ اسمال: قد ۶۴ دور سینه ۱۱۲ دور بازو ۴۰ مدیوم : قد ۶۸ دور سینه ۱۲۰ دور بازو ۴۲ لارج : قد ۷۰ دور سینه ۱۲۴ دور بازو ۴۲ ایکس لارج : قد ۷۲ دور سینه ۱۳۲ دور بازو ۴۶ ۲ ایکس لارج: قد ۷۲ دور سینه ۱۴۰ دور بازو ۴۶ ۳ ایکس لارج: قد ۷۲ دور سینه ۱۵۰ دور بازو ۴۸

شوميز بانشي

كرپ حرير وارداتي كشساني ندارد m قد٦٠ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ l قد٦٢ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٨ دوربازو٣٢ xl قد٦٣ استين٥٧ سرشانه٩ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٤ استين٥٧ سرشانه١٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١٠ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٤ 4xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١١ دورسينه١١٢ دوربازو٣٤ 5xl قد٦٦ استين٥٩ سرشانه١١.٥ دورسينه١١٦ دوربازو٣٦

شوميز پاتروس

168,000 تومان
كرپ براق و لطيف وارداتي كيفيت عالي/قواره كوچك/بدون كشساني  مشكي و زردطلايي L/قد٧٠ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ xl/قد٧٠ دورسينه٩٦ دوربازو٣٦ 2xl/قد٧٢ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٦ 3xl/قد٧٤ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٨ 4xl/قد٧٤ دورسينه١١٠ دوربازو٤٠

شوميز پرستو

نخ لنين باكيفيت وارداتي كشساني ندارد/پشت چيندار ⚜️اسمال قد ۶۵ دور سینه ۹۶ دور بازو ۴۰ ⚜️ لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۰ دور بازو ۴۰ ⚜️ایکس لارج قد ۶۵ دور سینه ۱۰۶ دور بازو ۴۴ ⚜️۲ ایکس لارج قد ۶۶ دور سینه ۱۰۸ دور llبازو ۴۶ ⚜️۳ ایکس لارج قد ۶۹ دور سینه ۱۱۸ دور بازو ۴۶

شوميز ديستا

185,000 تومان

كرپ لطيف و سبك وارداتي

كشساني ندارد/جلوبسته/جلو جيب ⚜️اسمال قد جلو ۶۰ قد پشت ۷۰ دور سینه ۹۲ دور بازو ۳۶ ⚜️مدیوم قد جلو ۶۱ قد پشت ۷۰ دور سینه ۱۰۲ دور بازو ۴۰ ⚜️لارج قد جلو ۶۱ قد پشت ۷۰ دور سینه ۱۰۸ دور بازو ۴۲ ⚜️۳ ایکس لارج قد جلو ۶۳ قد پشت ۷۰ دور سینه ۱۲۰ دور بازو ۴۶

شوميز ژاكلين

كرپ پلي استر لطيف وارداتي بدون كشساني باتوجه به اينكه قواره كوچك و جلوبسته هست،ميتونيد يك تا دو سايز بزرگتر انتخاب كنيد برش هلالي جلوي شوميز حالت ساتن داره s قد٥٨ دورسينه٨٦ دوربازو٣٠ m قد٦٠ دورسينه٩٠ دوربازو٣٢ l قد٦٢ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ xl قد٦٥ دورسينه١٠٠ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٥ دورسينه١٠٥ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٦ دورسينه١١٠ دوربازو٣٦ 4xl قد٦٨ دورسينه١١٤ دوربازو٣٨ 5xl قد٧٠ دورسينه١٢٠ دوربازو٤٠

شوميز مانلا

215,000 تومان
كتان نخ و پلي استر چهارفصل/كشساني ندارد قواره ازاد/هر سايز به سايزاي بزرگتر هم ميخوره ⚜️سایز M قد ۷۰ دور سینه ۱۲۲ سرشانه ۱۴ قد آستین ۴۰ ⚜️سایز L قد ۷۲ دور سینه ۱۲۶ سرشانه ۱۴ قد آستین ۴۲ ⚜️سایز XL قد ۷۵ دور سینه ۱۴۰ سرشانه ۱۵ قد آستین ۴۳ ⚜️سایز 2xl قد ۷۷ دور سینه ۱۴۶ سرشانه ۱۶ قد آستین ۴۴ ⚜️سایز ۳xl قد ۸۰ دور سینه ۱۵۴ سرشانه ۱۷ قد آستین ۴۵

شوميز ملورين

120,000 تومان
كرپ حرير وارداتي كشساني ندارد اكثرا رنگ كرم استخواني هستن ممكنه بصورت رندم رنگ كرم نخودي ارسال شود سايزبندي مديوم قد٥٩ آستين٥٧ سرشانه٨.٥ دورسينه٨٦ دوربازو٣٢ لارج قد٦٠ آستين٥٨ سرشانه٩.٥ دورسينه٩٢ دوربازو٣٤ ايكس لارج قد٦٢ استين٥٩ سرشانه٩.٥ دورسينه٩٥ دوربازو٣٦ دوايكس لارج قد٦٣ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٦ سه ايكس لارج قد٦٣ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٨ چهارايكس لارج قد٦٤ استين٥٩ سرشانه١٠ دورسينه١١٢ دوربازو٤٠

شومیز الین

138,000 تومان
نخی قواره دار وارداتی بدون كشساني لبه پايين شوميز كشي سایزبندی 1x/قد۷۲ و قدآستین۵۲ دورسینه۱۲۶ و دوربازو۴۰ 3x/قد۷۳ و قدآستین۵۳ دورسینه۱۴۴ و دوربازو۴۸ 4x/قد۷۵ و قدآستین۵۴ دورسینه۱۵۰ و دوربازو۵۰