ارسال های تاریخ

19 فروردین 1402
ارسال توسط تیپاکس

نام خود را در لیست زیر پیدا کنید و از طریق کد پیگیری در سامانه پیگیری کالای پست، وضعیت ارسال مرسوله رو رصد کنید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی تیپاکس: میتوانید به نشانی tipaxco.com/tracking مراجعه فرمایید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی پست پیشتاز: میتوانید به نشانی tracking.post.ir مراجعه فرمایید.

شهر

نام کامل

کد پیگیری

تهران

مینو کرمی

3083120234894725977

شیراز

یلدا سهرابی زاده

30831202348113546038

قزوین

مهسا روزبهانی

3083120234811441687

قم

فاطمه علیاری

30831202348114113885

رشت

فاطمه خانی

30831202348114931979

جویبار

انا یزدانی

30831202348122594055

تهران

حنانه رزازیان

30831202348121535275

بندرانزلی

شهلا ماشکایی

30831202348115939555

تهران

 لیلا حسینی

30831202348122733713

تهران

مهراوه فردوسی

30831202348122198414

الیگودرز

الهه عبدی

3083120234812333292

ماهشهر

مهسا قنواتی

29018202305089562351

تهران

یلدا ضرابی منش

29018202305081124602

کرج

ندا قربانزاده

29018202305081193497

شیراز

سارا عطف

290182023050811165762

کرج

. صادقنژاد

290182023050810362973

آمل

لاله آبادی اعظم

290182023050811202674

کرمان

خانم عرفانی

290182023050810585400

رشت

فاطمه خداداد

290182023050811221664

اصفهان

نیلوفر کوچکی

290182023050810335485

تهران

رویا بخشی

290182023050811124994

رودسر

فاطمه حسنی مجد

290182023050811184329

تهران

زهرا سادات رضوی

29018202305081102587

تهران

زهرا اکبری

29018202305081115879

کرج

سوده حسین زاده

290182023050811111446

مشهد

ساجده سهیمی

290182023050811253763

راور

پانته آ باقری

290182023050811324727

نور

ساجده میرنبی

29018202305081131803

کرمانشاه

م تیموری

29018202305081127401

ماهشهر

عذرا امیری

290182023050811283308

تهران

اقاشاعی .

290182023050811352698

تهران

نسیم امینی

290182023050811251293

کرج

مبینا رجایی

290182023050811211532

رودسر

مریم جونی زاده

290182023050811235196

زاهدان

ساجده چرخه چی

290182023050811303241

ارسال های تاریخ

19 فروردین 1402
ارسال توسط تیپاکس

نام خود را در لیست زیر پیدا کنید و از طریق کد پیگیری در سامانه پیگیری کالای پست، وضعیت ارسال مرسوله رو رصد کنید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی تیپاکس: میتوانید به نشانی tipaxco.com/tracking مراجعه فرمایید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی پست پیشتاز: میتوانید به نشانی tracking.post.ir مراجعه فرمایید.

شهر

نام کامل

کد پیگیری

تهران

مینو کرمی

3083120234894725977

شیراز

یلدا سهرابی زاده

30831202348113546038

قزوین

مهسا روزبهانی

3083120234811441687

قم

فاطمه علیاری

30831202348114113885

رشت

فاطمه خانی

30831202348114931979

جویبار

انا یزدانی

30831202348122594055

تهران

حنانه رزازیان

30831202348121535275

بندرانزلی

شهلا ماشکایی

30831202348115939555

تهران

 لیلا حسینی

30831202348122733713

تهران

مهراوه فردوسی

30831202348122198414

الیگودرز

الهه عبدی

3083120234812333292

ماهشهر

مهسا قنواتی

29018202305089562351

تهران

یلدا ضرابی منش

29018202305081124602

کرج

ندا قربانزاده

29018202305081193497

شیراز

سارا عطف

290182023050811165762

کرج

. صادقنژاد

290182023050810362973

آمل

لاله آبادی اعظم

290182023050811202674

کرمان

خانم عرفانی

290182023050810585400

رشت

فاطمه خداداد

290182023050811221664

اصفهان

نیلوفر کوچکی

290182023050810335485

تهران

رویا بخشی

290182023050811124994

رودسر

فاطمه حسنی مجد

290182023050811184329

تهران

زهرا سادات رضوی

29018202305081102587

تهران

زهرا اکبری

29018202305081115879

کرج

سوده حسین زاده

290182023050811111446

مشهد

ساجده سهیمی

290182023050811253763

راور

پانته آ باقری

290182023050811324727

نور

ساجده میرنبی

29018202305081131803

کرمانشاه

م تیموری

29018202305081127401

ماهشهر

عذرا امیری

290182023050811283308

تهران

اقاشاعی .

290182023050811352698

تهران

نسیم امینی

290182023050811251293

کرج

مبینا رجایی

290182023050811211532

رودسر

مریم جونی زاده

290182023050811235196

زاهدان

ساجده چرخه چی

290182023050811303241

 

ارسال های تاریخ

19 فروردین 1402
ارسال توسط تیپاکس

نام خود را در لیست زیر پیدا کنید و از طریق کد پیگیری در سامانه پیگیری کالای پست، وضعیت ارسال مرسوله رو رصد کنید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی تیپاکس: میتوانید به نشانی tipaxco.com/tracking مراجعه فرمایید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی پست پیشتاز: میتوانید به نشانی tracking.post.ir مراجعه فرمایید.

شهر

نام کامل

کد پیگیری

تهران

مینو کرمی

3083120234894725977

شیراز

یلدا سهرابی زاده

30831202348113546038

قزوین

مهسا روزبهانی

3083120234811441687

قم

فاطمه علیاری

30831202348114113885

رشت

فاطمه خانی

30831202348114931979

جویبار

انا یزدانی

30831202348122594055

تهران

حنانه رزازیان

30831202348121535275

بندرانزلی

شهلا ماشکایی

30831202348115939555

تهران

 لیلا حسینی

30831202348122733713

تهران

مهراوه فردوسی

30831202348122198414

الیگودرز

الهه عبدی

3083120234812333292

ماهشهر

مهسا قنواتی

29018202305089562351

تهران

یلدا ضرابی منش

29018202305081124602

کرج

ندا قربانزاده

29018202305081193497

شیراز

سارا عطف

290182023050811165762

کرج

. صادقنژاد

290182023050810362973

آمل

لاله آبادی اعظم

290182023050811202674

کرمان

خانم عرفانی

290182023050810585400

رشت

فاطمه خداداد

290182023050811221664

اصفهان

نیلوفر کوچکی

290182023050810335485

تهران

رویا بخشی

290182023050811124994

رودسر

فاطمه حسنی مجد

290182023050811184329

تهران

زهرا سادات رضوی

29018202305081102587

تهران

زهرا اکبری

29018202305081115879

کرج

سوده حسین زاده

290182023050811111446

مشهد

ساجده سهیمی

290182023050811253763

راور

پانته آ باقری

290182023050811324727

نور

ساجده میرنبی

29018202305081131803

کرمانشاه

م تیموری

29018202305081127401

ماهشهر

عذرا امیری

290182023050811283308

تهران

اقاشاعی .

290182023050811352698

تهران

نسیم امینی

290182023050811251293

کرج

مبینا رجایی

290182023050811211532

رودسر

مریم جونی زاده

290182023050811235196

زاهدان

ساجده چرخه چی

290182023050811303241

 

ارسال های تاریخ

19 فروردین 1402
ارسال توسط تیپاکس

نام خود را در لیست زیر پیدا کنید و از طریق کد پیگیری در سامانه پیگیری کالای پست، وضعیت ارسال مرسوله رو رصد کنید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی تیپاکس: میتوانید به نشانی tipaxco.com/tracking مراجعه فرمایید.

جهت پیگیری مرسوله های ارسالی پست پیشتاز: میتوانید به نشانی tracking.post.ir مراجعه فرمایید.

شهر

نام کامل

کد پیگیری

تهران

مینو کرمی

3083120234894725977

شیراز

یلدا سهرابی زاده

30831202348113546038

قزوین

مهسا روزبهانی

3083120234811441687

قم

فاطمه علیاری

30831202348114113885

رشت

فاطمه خانی

30831202348114931979

جویبار

انا یزدانی

30831202348122594055

تهران

حنانه رزازیان

30831202348121535275

بندرانزلی

شهلا ماشکایی

30831202348115939555

تهران

 لیلا حسینی

30831202348122733713

تهران

مهراوه فردوسی

30831202348122198414

الیگودرز

الهه عبدی

3083120234812333292

ماهشهر

مهسا قنواتی

29018202305089562351

تهران

یلدا ضرابی منش

29018202305081124602

کرج

ندا قربانزاده

29018202305081193497

شیراز

سارا عطف

290182023050811165762

کرج

. صادقنژاد

290182023050810362973

آمل

لاله آبادی اعظم

290182023050811202674

کرمان

خانم عرفانی

290182023050810585400

رشت

فاطمه خداداد

290182023050811221664

اصفهان

نیلوفر کوچکی

290182023050810335485

تهران

رویا بخشی

290182023050811124994

رودسر

فاطمه حسنی مجد

290182023050811184329

تهران

زهرا سادات رضوی

29018202305081102587

تهران

زهرا اکبری

29018202305081115879

کرج

سوده حسین زاده

290182023050811111446

مشهد

ساجده سهیمی

290182023050811253763

راور

پانته آ باقری

290182023050811324727

نور

ساجده میرنبی

29018202305081131803

کرمانشاه

م تیموری

29018202305081127401

ماهشهر

عذرا امیری

290182023050811283308

تهران

اقاشاعی .

290182023050811352698

تهران

نسیم امینی

290182023050811251293

کرج

مبینا رجایی

290182023050811211532

رودسر

مریم جونی زاده

290182023050811235196

زاهدان

ساجده چرخه چی

290182023050811303241