نمایش یک نتیجه

شلوار اويتاك

198,000 تومان
پارچه اي كرپ مام استايل/پشت كمركش/دمپا دوبل سایز ۱:مناسب سايز ٤٠-٤٢ قد ۸۸ دور کمر ۸۴ دور باسن ۱۰۸ دور ران ۶۰ سایز ۲:مناسب سايز ٤٢-٤٤ قد ۸۸ دور کمر ۸۸ دور باسن ۱۱۰ دور ران ۶۲ سایز ۳: مناسب سايز ٤٤-٤٦ قد ۸۸ دور کمر ۹۲ دور باسن ۱۱۴ دور ران ۶۲