مشاهده همه 2 نتیجه

شوميز بانشي

كرپ حرير وارداتي كشساني ندارد m قد٦٠ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٢ دوربازو٣٢ l قد٦٢ استين٥٧ سرشانه٨ دورسينه٩٨ دوربازو٣٢ xl قد٦٣ استين٥٧ سرشانه٩ دورسينه١٠٢ دوربازو٣٤ 2xl قد٦٤ استين٥٧ سرشانه١٠ دورسينه١٠٤ دوربازو٣٤ 3xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١٠ دورسينه١٠٨ دوربازو٣٤ 4xl قد٦٥ استين٥٨ سرشانه١١ دورسينه١١٢ دوربازو٣٤ 5xl قد٦٦ استين٥٩ سرشانه١١.٥ دورسينه١١٦ دوربازو٣٦

شوميز مرواريد

125,000 تومان
حرير وارداتي بغل زيپ/كشساني ندارد تكرنگ سفيد/قواره كوچك اسمال/قد٥٦ آستين٥٨ سرشانه٦.٥ دورسينه٧٨ دوربازو٢٦ لارج/قد٥٨ آستين٦٠ سرشانه٨.٥ دورسينه٨٥ دوربازو٢٨ ايكس لارج/قد٦٠ آستين٦٢ سرشانه١٠.٥ دورسينه٩٠ دوربازو٣٠