• شلوار جین روشن

    (0)
    جین وارداتی کشسانی ندارد تکرنگ ابی کمرنگ  سایزبندی ۲۸/قد۹۳ و قدفاق۳۰ دورکمر ۷۲و دورباسن۹۸ودورران۵۸ ۲۹/قد۹۴ و قدفاق۳۲ دورکمر۷۴ و دورباسن۱۰۰ و دورران۶۰ ۳۰/قد۹۵ و قدفاق۳۴ دورکمر۷۸و دورباسن۱۰۲ و دورران۶۲ ۳۱/قد۹۶ و قدفاق۳۶ دورکمر۸۰ ودورباسن۱۰۴ و دورران۶۴