در حال نمایش 3 نتیجه

شلوار کاتوان

225,000 تومان
لينن خارجي جيب دارد/پشت كمركش نرم و لطيف هر سايز به يك سايز بزرگتر هم ميخوره تعدادی لک یا زدگی دارن و تخفیف خوردن ٣٤/قد٩٧ فاق٣٢ دوركمر٥٦-٨٦ دورباسن١٠٢ دورران٦٢ عزض دمپا٢٩ ٣٦/قد١٠٠ فاق٣٣ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٦ دورران٦٤ عرض دمپا٢٩ ٣٨/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٦٨-٩٤ دورباسن١١٢ دورران٧٠ عرض دمپا٣٠ ٤٠/قد١٠٢ فاق٣٤ دوركمر٧٢-١٠٠ دورباسن١١٨ دورران٧٢ عرض دمپا٣٢ ٤٢/قد١٠٣ فاق٣٤ دوركمر٧٣-١٠٤ دورباسن١٢٠ دورران٧٤ عرض دمپا٣٢

شلوار مام لینن

325,000 تومان
لينن خارجي بدون كشساني نرم و لطيف كمركش/داراي بند قابل تنظيم كمر xs/مناسب ٣٤،٣٦ قد٩٠ فاق٣٣ دوركمر٦٦-٩٠ دورباسن١٠٠ دورران٥٦ عرض دمپا١٦ s/مناسب ٣٦،٣٨ قد٩٤ فاق٣٣ دوركمر٦٨-٩٢ دورباسن١٠٢ دورران٥٨ عرض دمپا١٦ m/مناسب ٣٨،٤٠ قد٩٧ فاق٣٣ دوركمر٨٠-١٠٢ دورباسن١١٨ دورران٦٦ عرض دمپا١٨ L/مناسب ٤٠،٤٢ قد٩٧ فاق٣٣ دوركمر٨٥-١١٠ دورباسن١٢٦ دورران٧٢ عرض دمپا١٨ xl/مناسب ٤٢،٤٤ قد٩٨ فاق٣٥ دوركمر٩٢-١١٨ دورباسن١٣٨ دورران٧٨ عزض دمپا١٩

شلوار تايرا

235,000 تومان
كتان لينن كمركش/پارچه بدون كشساني دوركمر با كشساني نوشته شده ⚜️سایز ۳۸ قد ۱۰۵ دور کمر ۸۰ دور باسن ۹۲ دور ران ۵۸ ⚜️سایز ۴۰ قد ۱۰۵ دور کمر ۸۸ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۵۸ ⚜️سایز ۴۲ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۲ دور باسن ۱۰۴ دور ران ۶۰ ⚜️سایز ۴۴ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۴ دور باسن ۱۱۲ دور ران ٦٤ ⚜️سایز ۴۶ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۶ دور باسن ۱۱۴ دور ران ٦٦ ⚜️سایز ۴۸ قد ۱۰۵ دور کمر ۱۰۸ دور باسن ۱۲۰ دور ران ۶۸