• بادی دیلا

  (0)
  نخ پنبه وارداتی تکرنگ_قواره جذب ۳۴ قد۶۵ دورسینه۶۸ باکشسانی۹۰ دوربازوباکشسانی۳۲ ۳۶ قد۶۶ دورسینه۷۰ باکشسانی۹۴ دوربازوباکشسانی۳۴ ۳۸ قد۶۷ دورسینه۷۴ باکشسان۱۰۴ دوربازوباکشسانی۳۶ ۴۲ قد۶۸ دورسینه۸۶ باکشسان۱۱۴ دوربازوباکشسانی۳۸ ۴۴ قد۷۰ دورسینه۸۸ باکشسان۱۲۰ دوربازوباکشسانی۴۰
 • بادی رومی

  (0)
  نخ پنبه کبریتی یقه رومی_چهارفصل ۳۲ قد۶۴ دورسینه باکشسانی۷۶ ۳۴ قد۶۷ دورسینه باکشسانی۸۰ ۴۶ قد۶۸ دورسینه باکشسانی۸۵ ۳۸ قد۶۹ دورسینه باکشسانی۹۴ ۴۰ قد۷۰ دورسینه باکشسانی۱۰۰
 • ,

  بادی الدو

  (0)
  نخی کبریتی  وارداتی_چهارفصل دکمه رنگ مشکی ممکنه پرسی باشه ۳۲ قد۶۱ دورسینه۶۸ باکشسانی۹۰ ۳۴ قد۶۳ دورسینه۷۰ باکشسانی۹۶ ۳۶ قد۶۴ دورسینه۷۲ باکشسانی۹۸ ۳۸ قد۶۵ دورسینه۷۴ باکشسانی۱۰۰ ۴۰ قد۶۶ دورسینه۸۰ باکشسانی۱۰۲ ۴۲ قد۶۸ دورسینه۸۲باکشسانی۱۱۰ ۴۸ قد۷۳ دورسینه۹۲ باکشسانی۱۲۵